محمد علی ثابت
 داود بایرامی آذر ابراهیم بایرامی آذر
 سمت : مدیریت عامل  سمت : رئیس هیئت مدیره
سمت : عضو هیئت مدیره
ایمیل : m.sabet@barakachocolate.com  ایمیل :d.bayrami@barakachocolate.com
ایمیل : e.bayrami@barakachocolate.com

 

 

   
  سید هاشم موسوی
مهدی بلوغی   علیرضا بایرامی
  سمت : عضو هیئت مدیره
سمت : عضو هیئت مدیره و مدیریت کارخانه   سمت : مدیر بازرگانی داخلی و خارجی  
  ایمیل: h.moosavi@barakachocolate.com
ایمیل : m.bolooghi@barakachocolate.com   ایمیل: a.bayrami@barakachocolate.com

 

   
 نظریان
سید جمال سبحانی   دکتر آرتامیس ابراهیم زاده
 سمت : مدیر مالی
سمت : مدیر فروش   سمت : مدیر پخش تهران

ایمیل : j.sobhani@barakachocolate.com ایمیل :                                           

 

   
  فرید روحانی سعید رضایی
احسان درستی
  سمت : مدیر اداری و منابع انسانی سمت : مدیر IT
سمت : سرپرست بازاریابی
ایمیل :
ایمیل : s.rezaei@barakachocolate.com
 
 ایمیل : Info@barakachocolate.com
   
محمدرضا خدادی علیرضا سرو میلی
حجت قربانی پناه
سمت : مدیر چاپ و بسته بندی سمت : سرپرست صادرات سمت : مدیر پخش کرج
ایمیل : m.khodadadi@barakachocolate.com ایمیل : a.sarvmeily@barakachocolate.com ایمیل :